Legislație case de marcat - sunsys.ro
  • Selecție amenzi din OUG 91 / 2014
  • Legea 264 din 07.11.2008
  • OUG 47 din 2007
  • OUG 91 din 30.12.2014 – Introducere jurnal electronic
  • Monitorul Oficial nr.131/2015, Ordin nr.159 – Afisarea anunțului pentru solicitarea bonului fiscal
  • Lista produselor la care se aplică TVA 9% de la 1 Iunie 2015
  • Legea 267 din 2015 (aprobare a OUG 91 din 2014)
  • OUG 16 din 2013 – TVA 9% la pâine
  • Norma metodologică (R1) din 2003
  • OUG 28 din 1999 actualizată la 27.02.2006

Eliminați orice posibilitate de a primi amendă respectând toate reglementările legislative. Iată prevederile esențiale legate de folosirea aparatelor de marcat electronice fiscale (A.M.E.F.):

Îndrumare

Articolul de lege pe scurt
Conf. Normă metodologică din 18/04/2003 republicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 25/04/2005

Amendă
– Lei –

Folosiți casa de marcat.
Emiteți bon pentru tot ce vindeți.
Art.10. -(b) din OUG 28: neîndeplinirea obligației agenților economici de a se dota și de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale … neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum și nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică pană în momentul ștergerii memoriei operative; 8 000 – 10 000
Casa de marcat s-a defectat.
Anuntați imediat firma de service (dacă aveți asistență tehnică permanentă) sau mergeți la sediul acesteia.
Pastrați dovada sesizării.
Art. 6. – (1) În situatia defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data și ora la care au anunțat defectarea acestuia și pastrează confirmarea scrisă, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anunțarea defectării aparatului de marcat electronic fiscal. 2 000 – 4 000
Notați în Registrul special toate vanzările din perioada în care casa de marcat este defectă.  Art. 6. – (2) Până la repunerea în functiune a aparatului defect, utilizatorii… înregistrează tranzacțiile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fară ștersaturi sau fară spații neutilizate.  
Cum corectați/anulați o sumă batută greșit pe casa de marcat.    Art. 36. – Pentru corectarea sau anularea înregistrarii unei operațiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul întocmeste un dosar care va cuprinde:  a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greșit operațiunea, b) decizia scrisă de aprobare a corectării, c) copie de pe NIR, d) notă de contabilitate care reflectă operațiunea efectuată. Fară amendă.
Atașați raportul!
Cum se procedează la returul de marfă. Art. 37. – (1) În cazul returului de marfă utilizatorul întocmeste un dosar cu: a) nota de recepție  b) dispoziția de plată-încasare catre casierie  c) factura în roșu. (2) Returnarea ambalajelor refolosibile, a căror contravaloare este inclusă în prețul produsului vândut, poate fi menționată înainte de emiterea bonului fiscal prin înscrierea sumei aferente a acestora ca valoare negativă și cu specificatia “ambalaj refolosibil”. Factură storno și NIR de stornare.
Nu lasați pe nimeni să intervină asupra casei de marcat în afara tehnicianului firmei de service. Art. 47.- (8) Orice interventie a utilizatorilor sau a altor persoane neautorizate asupra aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția operațiunilor de înlocuire a rolelor de hârtie și/sau a ribonului, este interzisă.

 

ATENȚIE! : Se sesizează Poliția, fiind caz penal (sigiliul casei de marcat este însemn de stat)
Fiecare produs sa apară pe bon cu denumirea clara ! Nu se acceptă „Diverse”. „Cola” nu este suficient, corect „Coca Cola 0.33ml”.
Respectați numele din NIR.
Art. 56. – (1) Conținutul bonului fiscal, cu excepția bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activițăților de schimb valutar și de taximetrie, cuprinde:
d) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat…
2 000 – 4 000
Nu uitați modificarea orei de vară/iarnă . Art. 56. – (1) Conținutul bonului fiscal cuprinde: …
   a) data, ora și minutul emiterii bonului fiscal; …
2 000 – 4 000
Arhivați Registrul special și Raportul Z. Art. 65. – (1) Utilizatorii sunt obligați să asigure arhivarea și pastrarea registrului special prevăzut la art. 6 alin. (2) pe o perioada de 10 ani, iar raportul Z pe o perioadă de 5 ani.
   (2) Datele înscrise în documentele menționate la alin. (1) trebuie sa ramană lizibile pe perioadă de păstrare, utilizându-se consumabile care au garantată perioada de păstrare impusă.
8 000 – 10 000
Atenție maximă la memoria fiscală ! Amenzi foarte mari. Art. 66. – (1) În momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale utilizatorul este obligat să anunțe distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditată, precum si organul fiscal teritorial la care s-a depus declarația de instalare a aparatului prevazută la art. 104 alin. (1). 40 000 –
60 000
Cand NU e obligatoriu să înlocuiți memoria fiscală. Art. 71. – Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată pană la umplere, în urmatoarele cazuri:  a) la schimbarea atributului fiscal  b) la schimbarea formei de constituire a societații comerciale fară modificarea denumirii acesteia;  c) la mutarea unui punct de lucru de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeasi adresă;  d) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare  e) în cazul inactivitații temporare a utilizatorilor, anunțată organelor fiscale, potrivit legii. Pentru mai multe detalii întrebați Tehnicianul de service 
Folosiți numai role de hârtie de calitate care asigură lizibilitatea pană la 5 ani. Raportul Z stă în contabilitate 10 ani. Art. 72. – (1) Utilizatorii pot achiziționa consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la orice agent economic producător, importator sau comerciant de astfel de consumabile, numai cu condiția respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (9) din ordonanța de urgență. Contract consumabile 
Cumparați role de hârtie numai de la furnizori cu care aveți contract de furnizare a consumabilelor   Art.4. (6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligați: a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;   b) să foloseasca numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor;  c) să solicite distribuitorului … completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informații; d) să incheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare…și clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de catre furnizori. 40 000 –
60 000
Acordați atenție maxima Carții de intervenții. Riscati amenzi de 10000 lei.
Daca ați pierdut-o, reconstituiți-o în 72 de ore .
Art. 102. – (6) În cazul pierderii sau deteriorării carții de intervenții, utilizatorii vor informa de îndată organul fiscal …. Informarea se va face în scris … se va prezenta pentru ștampilare o nouă carte de intervenții reconstituită…. În situația deteriorării carții de intervenții, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntări, și cartea de intervenții deteriorată. 8 000 – 10 000
Dacă nu aveți contract de service trebuie să vă cumpărați o altă casă de marcat. Art. 107.-  (4) Refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a încheia contracte de service pentru perioadă de postgaranție echivalează cu renuntarea voluntară la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal și adoptarea deciziei de a achiziționa un alt tip de aparat. 8 000 – 10 000
Casa de marcat defectă și fară contract de service aduce amenda și închiderea unitații.  Art. 107.- (5) În cazul în care organele de specialitate constată neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a defectării și nerepunerii în functiune a acestuia datorită inexistentei unui contract valabil de service.. vor aplica agentului economic în cauză amendă contraventională și vor suspenda activitatea unitații pană la achizitionarea si instalarea unui alt aparat. 8 000 – 10 000
și închidere unitate.
Afisați cu litere de 3 cm anunțul „Solicitați bon fiscal”. Art. 117. -(2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligați să afiseze la loc vizibil anunțuri de atenționare a clienților cu privire la obligația de a solicita și de a păstra bonul fiscal pentru prezentarea acestuia la un eventual control. Art.118. Anunțurile … vor fi scrise cu litere de tipar având inalțimea minimă de 3 cm. 2 000 – 4 000
Faceți cel putin o revizie tehnica pe an. Aceasta se dovedeste cu ștampila firmei de service in Cartea de intervenții.    Art. 106.-(2) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau al unităților de service acreditate, să asigure: …
   d) efectuarea cel puțin a unei verificări anuale a aparatelor de marcat electronice fiscale
8 000 – 10 000 pt. neactualizare Carte de intervenții
Permiteți accesul tehnicianului pe service pentru revizia periodică și completarea Carții de intervenții   Art. 47.- (9) Unitățile de service acreditate sunt obligate ca, de îndată ce prin intermediul tehnicianului de service au constatat orice intervenție neautorizată asupra aparatului de marcat electronic fiscal, să sesizeze asupra acestui fapt în scris, prin telex, fax sau altele asemenea, organul teritorial al ANAF în a carui rază se află unitatea utilizatorului în cauză.
   (10) Conform prevederilor alin. (9) se va proceda și în cazul refuzului utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea reviziilor periodice asupra aparatului de marcat electronic fiscal ori de a pune la dispozitie acestuia cartea de intervenții a aparatului.
Nu are amendă. Se anuntă Antifrauda, ANAF.